หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุวิทย์ บุญกาญจน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางเรียม ครองยุติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางพิมพิลา ศรีวิเศษ

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวกุสุมา เพิ่มพูน

นักวิชาการการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอดิศร สุวรรณราช

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางปัญจพร เศิกศิริ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

นางปัญจพร เศิกศิริ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นางเรียม ครองยุติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ